EESZT kötelező adatszolgáltatás

Az EESZT felé továbbítandó adatok körét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény III/A. fejezete és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletei határozzák meg.

Az EESZT-be történő adattovábbítási kötelezettség három kategóriában, három „modulban” valósul meg. Minden EESZT-hez csatlakozott, adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a nála keletkezett és a jogszabályban meghatározott adatokat és dokumentumokat köteles szolgáltatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatszolgáltatás megkezdéséhez EESZT akkreditált informatikai rendszer szükséges. Az adatszolgáltatás az informatikai rendszer útján automatikusan történik. Így a csatlakozó egészségügyi szolgáltató az adatszolgáltatásra felkészülés körében elsődlegesen EESZT akkreditált informatikai rendszer biztosítására és használatára köteles.

Kérjük, tájékozódjon informatikai rendszerszállítójánál, vagy a medikai rendszerek oldalon, ahol a már EESZT akkreditált medikai rendszerek listáját tekintheti meg.

Az adatszolgáltatás a következő három modulban valósul meg: Központi eseménykatalógus, Egészségügyi dokumentumok, Egészségügyi profil.

 • Központi eseménykatalógus
 • Egészségügyi dokumentumok
 • Egészségügyi profil

 

Adatkörök bővítése

2020.10.31. napja előtt a következő adatok tartoztak az adatszolgáltatási kötelezettség alá:

 

Központi eseménykatalógus:

A Rendelet 1. sz. melléklete alapján a járó- és fekvőbeteg szakellátást, háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást, CT és MR vizsgálatot, mentést, SBO esemény ellátását és annak kapcsán végzett ellátást mint ellátási esemény.

 

 

Egészségügyi dokumentumok:

A Rendelet 4. sz. melléklete alapján zárójelentés, ambuláns lap, általános laboratóriumi ellátás lelete, mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete (opcionális), szövettani és patológiai lelet, egyéb laboratóriumi ellátás lelete (opcionális), CT és MR vizsgálatokról készült lelet, egyéb képalkotó vizsgálat lelete, műtéti leírás, mentési lap és szakorvosi javaslat.

 

 

Egészségügyi Profil:

Az egészségügyi profilhoz kapcsolódó nyilvántartás tartalmazza a beteg általános egészségügyi állapotát leíró adatokat (pl. allergiák, védőoltások, aktuális betegségek, korábbi műtétek, életmódbeli tényezők, stb.). A szolgáltatandó adatok körét a Rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.

 

A 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 2020.10.31-i hatályba lépéssel az eProfil kivételével módosította az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adatok körét, így már az alábbi ellátási eseményeket és dokumentumokat is rögzíteni kell az EESZT-ben:

Központi eseménykatalógus

 • Fogorvosi és gyermekfogorvosi alapellátási esemény
 • Fogászati szakellátás
 • Iskolafogászati ellátás
 • Iskolaegészségügyi ellátás
 • Művesekezelés
 • Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat
 • Várandós gondozási esemény
 • Gyermekágyas gondozási esemény
 • Gyermekgondozási esemény
 • Nővédelmi gondozási esemény
 • Védőnő által végzett szűrés
 • Pszichoterápia és klinikai szakpszichológiai ellátás
 • Csak orvos által végezhető nem-konvencionális tevékenység
 • Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás
 • Fogorvosi ügyeleti ellátás
 • Fürdőgyógyászati ellátás
 • Gyógytorna
 • Fizioterápia (elrendelés alapján)
 • Foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátás
 • Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi ellátása

 

Egészségügyi dokumentumok

 • Várandósgondozás dokumentációja
 • Gyermekágyas gondozás dokumentációja
 • Gyermekgondozás dokumentációja
 • Szívkoszorúér CT (CCTA) lelete
 • Szívkoszorúér intervenciós beavatkozások műtéti leírása
 • Onkoteam jegyzőkönyv

 

A Rendelet módosítását követően 3 hónap áll rendelkezésre a kibővített adat- és dokumentumkör EESZT felé történő továbbításának megkezdésére, tehát a felkészülési idő 2021. január 31-ig tart. Az kibővített EESZT adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket az informatikai rendszer szállítója fogja elvégezni, az egészségügyi szolgáltatónak csupán az informatikai rendszerbe történő adatrögzítést kell elvégeznie.

 

Annak érdekében, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét megfelelően teljesíteni tudja, további információkat talál az EESZT adatszolgáltatási kötelezettségek – áttekintő táblában

 

Az EESZT forgalmazás elindításához szükséges lépések során felmerülő további kérdéseinek megválaszolásában az EESZT Kiemelt helpdesk kollégái készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

+36 1 920 1050     

helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu

 
 
 

Tájékoztatás egészségügyi ellátók számára

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az EESZT-be történő kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan mind a működési engedélyezés mind a finanszírozás vonatkozásában változások történtek az alábbiak szerint:

 1. Ellátási események elszámolhatósága a NEAK felé

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján a fekvőbeteg-szakellátásban csak olyan ellátási esemény elszámolható a NEAK felé, amely az EESZT-ben megfelelően rögzítésre, dokumentálásra került.

A módosítás szerint:

 • az OKFŐ mint az EESZT működtetője minden hónapban megküldi a NEAK részére az előző havi fekvőbeteg-szakellátási események EESZT-ben rögzített adatait, a jogszabályban meghatározott adattartalommal,
 • A NEAK ellenőrzi, hogy a megküldött adatok egyeznek-e a fekvőbeteg-szakellátók által elszámolásra jelentett ellátási eseményekkel;
 • eltérés esetén pedig az eseményre vonatkozó finanszírozást visszavonja.

Az EESZT első alkalommal 2020. április hónapra vonatkozóan szolgáltat adatot a NEAK részére. A finanszírozás visszavonására azonban csak egyhónapos türelmi idő után, a 2020. májusra vonatkozó elszámolások tekintetében kerülhet sor. A fekvőbetegellátásban már az EESZT-ben könyvelt ellátások alapján fizet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, amely gyakorlat várhatóan kiterjesztésre kerül egyéb közfinanszírozott ellátásokra is.

 

 1. Az EESZT csatlakozás, illetve az adatszolgáltatás ellenőrzése az egészségügyi államigazgatási szerv által

2020. június 1-jén lépett hatályba az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó, 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet, mely többek között lehetővé teszi, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv az EESZT csatlakozás, illetve adatszolgáltatás elmulasztása esetén bírságot alkalmazzon az egészségügyi szolgáltatóval szemben, illetve adott esetben akár a működési engedélyét is megvonja.

A módosítás szerint:

 • a működési engedély iránti kérelemhez 2020. június 1-jét követően csatolni kell majd egy nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltató az EESZT csatlakozást az engedély véglegessé válását követő 8 napon belül elvégzi és ezt követően az adatszolgáltatást folyamatosan teljesíti,
 • a szolgáltató az EESZT csatlakozást az engedélye véglegessé válását követő 8 napon belül köteles elvégezni, és ezt követően az adatszolgáltatást folyamatosan teljesíteni,
 • az EESZT működtetője 2020. június 1-jét követően rendszeresen adatot szolgáltat az NNK felé a csatlakozási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről,
 • a működési engedélyt kiadó szerv pedig 2020. július 1-jétől ellenőrzi a kötelezettségek szolgáltató általi teljesítését, és szükség szerint bírságolhat, illetve egyéb jogkövetkezményeket alkalmazhat (így akár a működési engedélyt is megvonhatja).

Másrészt a módosítás értelmében a közreműködői szerződések kötelező tartalmi eleme, hogy a közreműködőnek milyen feladatai vannak a közreműködés keretében végzett tevékenységgel összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében. Ezzel egyértelművé válik minden fél számára, hogy közreműködő igénybevétele esetén ki köteles adatot szolgáltatni az EESZT-be. A jogszabály szerint a meglévő szerződéseket 2020. szeptember 1-jéig kellett felülvizsgálni és módosítani.

 

Annak érdekében, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét megfelelően teljesíteni tudja, további információkat talál az EESZT adatszolgáltatási kötelezettségek – áttekintő táblában

Amennyiben további kérdése merülne fel, kérem, keresse az EESZT Kiemelt Helpdeskjét a helpdesk.eeszt@okfo.gov.hu e-mail címen, vagy hívja a +36 1 920 1050– es telefonszámot.

Az EESZT alapvető célja, hogy az egészségügyi szolgáltatók közötti információcsere lehetőségének megteremtésével az ellátottak a lehető legtöbb információn alapuló, legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek, függetlenül attól, hogy az ellátást közfinanszírozott vagy közfinanszírozással nem rendelkező magánszolgáltatók nyújtják-e számukra. Az állampolgárok hatékonyabb ellátása így minden egészségügyi szolgáltató közös célja kell, hogy legyen, melynek sikeres megvalósításához szükséges az Önök együttműködő közreműködése is.

 

Bízva az együttműködésében 

Üdvözlettel,

EESZT Üzemeltetés