EESZT kötelező adatszolgáltatás

Az EESZT felé továbbítandó adatok körét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény III/A. fejezete és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletei határozzák meg.

Az EESZT-be történő adattovábbítási kötelezettség három kategóriában, három „modulban” valósul meg. Minden EESZT-hez csatlakozott, adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a nála keletkezett és a jogszabályban meghatározott adatokat és dokumentumokat köteles szolgáltatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatszolgáltatás megkezdéséhez EESZT akkreditált informatikai rendszer szükséges. Az adatszolgáltatás az informatikai rendszer útján automatikusan történik. Így a csatlakozó egészségügyi szolgáltató az adatszolgáltatásra felkészülés körében elsődlegesen EESZT akkreditált informatikai rendszer biztosítására és használatára köteles.

Kérjük, tájékozódjon informatikai rendszerszállítójánál, vagy a medikai rendszerek oldalon, ahol a már EESZT akkreditált medikai rendszerek listáját tekintheti meg.

Az adatszolgáltatás a következő három modulban valósul meg: Központi eseménykatalógus, Egészségügyi dokumentumok, Egészségügyi profil.

 

 • Központi eseménykatalógus
 • Egészségügyi dokumentumok
 • Egészségügyi profil

 

 

Adatkörök


 

Központi eseménykatalógus:

2020.10.31. napja előtt a következő adatok tartoztak az adatszolgáltatási kötelezettség alá:


A Rendelet 1. sz. melléklete alapján a

 • járó- és fekvőbeteg szakellátást,
 • háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást,
 • CT és MR vizsgálatot,
 • mentést,
 • SBO esemény ellátását és annak kapcsán végzett ellátást mint ellátási esemény. 

Ezen felül a 2020.10.31-től az adatok köre bővült az alábbi eseményekkel:

 • Fogorvosi és gyermekfogorvosi alapellátási esemény
 • Fogászati szakellátás
 • Iskolafogászati ellátás
 • Iskolaegészségügyi ellátás
 • Művesekezelés
 • Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat
 • Várandós gondozási esemény
 • Gyermekágyas gondozási esemény
 • Gyermekgondozási esemény
 • Nővédelmi gondozási esemény
 • Védőnő által végzett szűrés
 • Pszichoterápia és klinikai szakpszichológiai ellátás
 • Csak orvos által végezhető nem-konvencionális tevékenység
 • Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás
 • Fogorvosi ügyeleti ellátás
 • Mikrobiológiai diagnosztikai vizsgálat
 • Fürdőgyógyászati ellátások különböző formái
 • Gyógytorna
 • Fizioterápia (elrendelés alapján)
 • Foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátás
 • Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi ellátása

 

A 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 2022. 02. 16-i hatályba lépéssel az alábbi változást hozta:

Az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső ellátási események köre a korábban felsoroltakhoz képest változatlan maradt, azonban az adatszolgáltatás keretében a korábbiak mellett fel kell tölteni az ellátással kapcsolatban megállapított diagnózisokat és elvégzett beavatkozásokat is az alábbi esetekben:

 • Járóbeteg szakellátás befejezése
 • Fekvőbeteg szakellátás befejezése
 • Fogászati szakellátás lezárása
 • Pszichoterápia, klinikai szakpszichológiai, neuropszichológiai és alkalmazott egészségpszichológiai ellátás lezárása
 • Foglalkozás-egészségügyi szakellátás lezárása
 • Rend- és honvédelmi dolgozók orvosi ellátásának befejezése

Ezen felül fel kell tüntetni a praxisközösségben elszámolható tevékenységeket a következő esetekben:

 • háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás megkezdése
 • fogorvosi és gyermekfogorvosi alapellátási esemény megkezdése


 

Egészségügyi dokumentumok:

2020.10.31. napja előtt a következő adatok tartoztak az adatszolgáltatási kötelezettség alá:

A Rendelet 4. sz. melléklete alapján 

 • zárójelentés,
 • ambuláns lap,
 • általános laboratóriumi ellátás lelete,
 • mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete (opcionális),
 • szövettani és patológiai lelet,
 • egyéb laboratóriumi ellátás lelete (opcionális),
 • CT és MR vizsgálatokról készült lelet,
 • egyéb képalkotó vizsgálat lelete,
 • műtéti leírás,
 • mentési lap,
 • szakorvosi javaslat.

Ezen felül a 2020.10.31-től az adatok köre bővült az alábbi dokumentumokkal

 • Várandósgondozás dokumentációja
 • Gyermekágyas gondozás dokumentációja
 • Gyermekgondozás dokumentációja
 • Szívkoszorúér CT (CCTA) lelete
 • Szívkoszorúér intervenciós beavatkozások műtéti leírása
 • Onkoteam jegyzőkönyv

 

A korábbi dokumentumokon felül a 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 2022. 02. 16-i hatályba lépéssel az alábbi dokumentáció feltöltését is előírja:

 • Várandósság megállapítása és rizikófelmérés

 


Egészségügyi Profil:

Az egészségügyi profilhoz kapcsolódó nyilvántartás tartalmazza a beteg általános egészségügyi állapotát leíró adatokat (pl. allergiák, védőoltások, aktuális betegségek, korábbi műtétek, életmódbeli tényezők, stb.). A szolgáltatandó adatok körét a Rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.

A 6/2022. (II. 15.) EMMI rendelet 2022. 02. 16-i hatályba lépéssel az eProfilba történő adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adatok körét nem módosította.

 

Annak érdekében, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét megfelelően teljesíteni tudja, további információkat talál az EESZT adatszolgáltatási kötelezettségek – áttekintő táblában

 

Az EESZT forgalmazás elindításához szükséges lépések során felmerülő további kérdéseinek megválaszolásában az ESZFK Ügyfélszolgálat kollégái készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

+36 1 920 1050     

helpdesk@eszfk.hu

 
 
 

Tájékoztatás egészségügyi ellátók számára

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az EESZT-be történő kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan mind a működési engedélyezés mind a finanszírozás vonatkozásában változások történtek az alábbiak szerint:

 1. Ellátási események elszámolhatósága a NEAK felé

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján a fekvőbeteg-szakellátásban csak olyan ellátási esemény elszámolható a NEAK felé, amely az EESZT-ben megfelelően rögzítésre, dokumentálásra került.

A módosítás szerint:

 • az OKFŐ mint az EESZT működtetője minden hónapban megküldi a NEAK részére az előző havi fekvőbeteg-szakellátási események EESZT-ben rögzített adatait, a jogszabályban meghatározott adattartalommal,
 • A NEAK ellenőrzi, hogy a megküldött adatok egyeznek-e a fekvőbeteg-szakellátók által elszámolásra jelentett ellátási eseményekkel;
 • eltérés esetén pedig az eseményre vonatkozó finanszírozást visszavonja.

Az EESZT első alkalommal 2020. április hónapra vonatkozóan szolgáltat adatot a NEAK részére. A finanszírozás visszavonására azonban csak egyhónapos türelmi idő után, a 2020. májusra vonatkozó elszámolások tekintetében kerülhet sor. A fekvőbetegellátásban már az EESZT-ben könyvelt ellátások alapján fizet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, amely gyakorlat várhatóan kiterjesztésre kerül egyéb közfinanszírozott ellátásokra is.

 

 1. Az EESZT csatlakozás, illetve az adatszolgáltatás ellenőrzése az egészségügyi államigazgatási szerv által

2020. június 1-jén lépett hatályba az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló, 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítására vonatkozó, 147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet, mely többek között lehetővé teszi, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv az EESZT csatlakozás, illetve adatszolgáltatás elmulasztása esetén bírságot alkalmazzon az egészségügyi szolgáltatóval szemben, illetve adott esetben akár a működési engedélyét is megvonja.

A módosítás szerint:

 • a működési engedély iránti kérelemhez 2020. június 1-jét követően csatolni kell majd egy nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltató az EESZT csatlakozást az engedély véglegessé válását követő 8 napon belül elvégzi és ezt követően az adatszolgáltatást folyamatosan teljesíti,
 • a szolgáltató az EESZT csatlakozást az engedélye véglegessé válását követő 8 napon belül köteles elvégezni, és ezt követően az adatszolgáltatást folyamatosan teljesíteni,
 • az EESZT működtetője 2020. június 1-jét követően rendszeresen adatot szolgáltat az NNK felé a csatlakozási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről,
 • a működési engedélyt kiadó szerv pedig 2020. július 1-jétől ellenőrzi a kötelezettségek szolgáltató általi teljesítését, és szükség szerint bírságolhat, illetve egyéb jogkövetkezményeket alkalmazhat (így akár a működési engedélyt is megvonhatja).

Másrészt a módosítás értelmében a közreműködői szerződések kötelező tartalmi eleme, hogy a közreműködőnek milyen feladatai vannak a közreműködés keretében végzett tevékenységgel összefüggő EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében. Ezzel egyértelművé válik minden fél számára, hogy közreműködő igénybevétele esetén ki köteles adatot szolgáltatni az EESZT-be. A jogszabály szerint a meglévő szerződéseket 2020. szeptember 1-jéig kellett felülvizsgálni és módosítani.

 

Annak érdekében, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét megfelelően teljesíteni tudja, további információkat talál az EESZT adatszolgáltatási kötelezettségek – áttekintő táblában

Amennyiben további kérdése merülne fel, kérem, keresse az ESZFK Ügyfélszolgálatát a helpdesk@eszfk.hu e-mail címen, vagy hívja a +36 1 920 1050– es telefonszámot.

Az EESZT alapvető célja, hogy az egészségügyi szolgáltatók közötti információcsere lehetőségének megteremtésével az ellátottak a lehető legtöbb információn alapuló, legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek, függetlenül attól, hogy az ellátást közfinanszírozott vagy közfinanszírozással nem rendelkező magánszolgáltatók nyújtják-e számukra. Az állampolgárok hatékonyabb ellátása így minden egészségügyi szolgáltató közös célja kell, hogy legyen, melynek sikeres megvalósításához szükséges az Önök együttműködő közreműködése is.

 

Bízva az együttműködésében 

Üdvözlettel,

EESZT Üzemeltetés