Tájékoztató az EESZT működését érintő jogszabályváltozásokról

2020. március 11. szerda 15 órától életbe lépett Magyarországon a VESZÉLYHELYZET. (A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről – „A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”)

A veszélyhelyzet ideje alatt számos, az EESZT működését is érintő jogszabály született, melyek az alábbi intézkedéseket léptették életbe:

 

2020. március 13. Péntektől:

 

 1. EESZT elérhetetlensége esetén:

-A felírási igazolás kiadására vonatkozóan:

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet  - 20/A. § (3) - Ha az EESZT nem érhető el, a gyógyszer az orvos aláírását és orvosi bélyegzőjének lenyomatát is tartalmazó felírási igazolás alapján is kiadható

-Az adatok rögzítésére vonatkozóan:

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet - 20/C. § - Az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettségeket az EESZT bármilyen okból történő elérhetetlensége esetén a hozzáférés helyreállítását követő 4 munkanapon belül követően, soron kívül kell teljesíteni.

 

 1. TAJ-szám alapján történő eRecept kiváltás (veszélyhelyzet időtartama alatt):

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 20/D. § (1) - A 20/A. §-ban foglaltaktól eltérően a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.

(2) A gyógyszer kiadója az (1) bekezdés szerinti adatokat elektronikusan rögzíti.

 

 1. EESZT képviseleti jogosultsági rendszer (eRecept funkciót érintően):

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet - 20/A. § (1) – Elektronikus vény esetében a gyógyszer kiadását a gyógyszer kiadója az elektronikus vény egyedi azonosítója alapján, a felírási igazolást bemutató személy számára teljesíti. Felírási igazolás hiányában a gyógyszer kiadása - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges igazolást követően - kizárólag a beteg, a beteg önrendelkezési nyilvántartásban rögzített törvényes képviselője, valamint az önrendelkezési nyilvántartásban rögzített meghatalmazás alapján a beteg meghatalmazottja számára történhet.

 

2020. március 15. Vasárnaptól:

 

 1. Szakorvosi javaslat érvényessége és krónikus betegek szokásos gyógyszereinek telefonon történő rendelése (veszélyhelyzet időtartama alatt):

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet a következő 23/C. §-sal egészül ki:

„23/C.  §

(1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.

(2) Ha a  szakorvosi javaslat érvényessége a  veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a  háziorvos az  egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel – az (1) bekezdés szerinti időtartamig – ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat

 

(3) A  veszélyhelyzet időtartama alatt a  stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.”

 

 1. Egyéb rendelkezések:

 

 • Szűrővizsgálatok elhalasztása (veszélyhelyzet időtartama alatt):

 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a következő 44. §-sal egészül ki:

„44.  § A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a  szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a  veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül.”

 

 • Fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható (veszélyhelyzet időtartama alatt):    

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a  következő 23. §-sal egészül ki:

„23.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak a 4. § (4) bekezdés e) pontja szerinti sürgősségi ellátás nyújtható.

 

 • Keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani (veszélyhelyzet időtartama alatt):    

23.  § (2) A  veszélyhelyzet időtartama alatt a  keresőképtelenségről szóló, a  keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.”

 

 • Egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének új rendje (veszélyhelyzet időtartama alatt):    
 • Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) 2021. december 31. napjáig a  2.  § (6)  bekezdése szerinti távoktatás formájában tartható meg a  kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam abban az  esetben is, ha a  4.  § (4)  bekezdése szerinti továbbképzés szervezési jog nem tartalmazza a  távoktatási formát. A  3.  § (3)  bekezdése szerinti reanimációra vonatkozó továbbképzési elem gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül.”

 

 • Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet (a  továbbiakban: R2.) a  következő 16.  §-sal egészül ki:

„16.  § (1) A  3.  § (1)  bekezdése szerinti kötelező szintentartó továbbképzés 2021. december 31. napjáig távoktatás keretében is megvalósítható. (2) E  rendelet alkalmazásában távoktatás az a  sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az  oktató és a  továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése a  szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. A  szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. A  programot a  munkahelyen kívüli továbbképzési programmal azonos módon kell elismertetni. (3) Távoktatás esetén a 3. § (5) és (5a) bekezdésében meghatározott 75%-os részvételi arányt nem kell figyelembe venni. (4) Távoktatás esetén a  3.  § (5)  bekezdése szerinti reanimációra vonatkozó továbbképzési elem gyakorlati oktatás nélkül is teljesítettnek minősül.”