EESZT szabályozás összefoglalása

Hatályos jogszabályi hivatkozások

Hivatkozott jogszabályok és rövidítéseik:

 

Az EESZT működésével kapcsolatos általános szabályok:

A Belügyminisztérium mint az EESZT működtetőjének kijelölése:

Közp. eüinf. rendelet 5/A. § alapján

 • A Kormány az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki
  • az Eüak. 35/A. §-a szerinti EESZT működtetőjeként;
  • az Eüak. 35/H. §-a szerinti önrendelkezési nyilvántartást vezető szervként;
  • az Eüak. 35/L. §-a szerinti feladatok ellátására kapcsolati kódot kezelő szervként.
 • Az egészségügyért felelős miniszter az 5/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében az Eüak. 19/A. §-a szerinti nemzeti kapcsolattartó szerv. Az egészségügyért felelős miniszter nemzeti kapcsolattartó szervként biztosítja a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítésével összefüggő információcserét az Európai Unió tagállamainak nemzeti kapcsolattartó szerveivel és az Európai Bizottsággal együttműködve. 
 • Az egészségügyért felelős miniszter az e rendeletben meghatározott feladatkörei ellátása során érvényesíti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit, és biztosítja, hogy az EESZT-ben szereplő adatokhoz arra nem jogosult szerv vagy személy ne férjen hozzá. 
 • Az egészségügyért felelős miniszter az e § szerinti feladata ellátásába adatfeldolgozóként vonja be a Szolgáltatóközpontot. 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. mint üzemeltető kijelölése:

Az ESZFK Nonprofit Kft. az EESZT üzemeltetési, alkalmazásüzemeltetési, fejlesztési és ügyfélszolgálati feladatait ellátó szervezet kijelölése:

Az EESZT csatlakozás és adatszolgáltatás engedélyezési minimumfeltételként előírása, szankcionálás

Az EESZT adatszolgáltatás finanszírozási feltételként előírása

Önkéntes hozzájárulás alapú adatkezelés lehetősége:

EESZT kötelező használata szolgáltatók közötti adatáramlásra:

 • Eüak. 35/B. § (4), 36. § (4) bek.

Azonosítás, felhasználókezelés:

Üzemeltetési nyilvántartás:

Rendszerengedélyezési eljárás:

 • Eüak. 35/B. § (4)-(7) bek.

Az EESZT csatlakozáshoz használt informatikai rendszer megfelelősége:

Üzemszünet, üzemzavar:

Adatkezelési napló:

 • Eüak. 35/D. § (1)-(2) bek.

 

Csatlakozási kötelezettség

EESZT-hez csatlakozásra kötelezettek köre:

Csatlakozás feltételei és rendje:

Csatlakozási határidők:

 

Adatszolgáltatási kötelezettség

Adatszolgáltatás teljesítésének módja:

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése megkezdésének időpontja:

Jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség:

Központi eseménykatalógus:

Egészségügyi dokumentáció nyilvántartása:

Egészségügyi profil (eProfil):

Elektronikus recept (eRecept):

 • Gyógyszerrendelet 7. § (1a), 11/B-11/C. §, 20/A-20/C. §, 24. §, 8. és 9. melléklet
 • Eüak. 14/A.§ (1) bek. d), (1a), (1c) bek., (2a) bek.

Gyógyászati segédeszközök elektronikus vényen (eGYSE):

Elektronikus beutaló (eBeutaló) és időpontfoglalás:

 • Ebtv. 18/A. §
 • Ebtv. vhr.:
  • az elektronikus beutaló szabályairól 4/A.§
  • az időpontfoglalás szabályairól 4/B.§

Elektronikus szolgáltatásrendelés és időpontfoglalás:

Törzsadat-kezelés és nyilvántartás:

 

Adathozzáférési jogosultság:

Azonosítási és jogosultságkezelési nyilvántartás, hozzáférési jogosultságok kezelése:

Közvetlen hozzáférési felület biztosítása:

Központi eseménykatalógus:

Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása:

Egészségügyi profil (eProfil):

Elektronikus beutaló (eBeutaló) és időpontfoglalás:

 • Ebtv. 18/A. §
 • Ebtv. vhr.:
  • az elektronikus beutaló szabályairól 4/A.§
  • az időpontfoglalás szabályairól 4/B.§

Elektronikus szolgáltatásrendelés és időpontfoglalás:

Elektronikus recept (eRecept):

Gyógyászati segédeszközök elektronikus vényen (eGYSE):

Elektronikus betegségregiszterek:

 • Eüak. 16. §, 35/L. §, 36. § (4)

Törzsadat-publikáció:

Rendszerkapcsolatok:

 • Eüak. 35/B. § (4), 36. § (4)

Dokumentumtovábbítás egészségügyi ellátóhálózaton kívülre:

 • Eüak. 35/A. § (2) bek., 35/P. §

Várólistákkal kapcsolatos adatellenőrzés a NEAK által:

Önkéntes hozzájárulás alapú adatkezelés:

Visszamenőleges adatbetöltés:

Önrendelkezési nyilvántartás, digitális önrendelkezési nyilatkozatok:

Képviseleti jogosultság rögzítése az EESZT-ben:

 

Adatfeldolgozási tevékenység

Távkonzílium:

Digitális képtovábbítás:

 • Eüak. 35/M. § (1), (3) bek.

Jelentéstovábbítás:

Dokumentumtovábbítás egészségügyi ellátóhálózaton kívülre:

Elektronikus betegségregiszter:

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok

 • EESZT rendelet vonatkozó rendelkezései
 • Ebtv. vonatkozó rendelkezései
 • a TAJ szám működtető általi több célból történő kezeléséről: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 23. § k), l), m) pont
 • A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 61. §

 

Információbiztonsági megfeleléssel kapcsolatos jogszabályok:

 • Ibtv. 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
 • Ibtv. vhr.: 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

 

Egyéb releváns jogszabályok:

 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
 • 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól
 • 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről
 • 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
 • 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről
 • 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről
 • 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről
 • 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról
 • 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról
 • 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról
 • 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről
 • 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről