Kérdések a törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben történő rögzítésével kapcsolatban

Az alábbiakban választ kaphat az EESZT-ben rögzíthető törvényes képviseleti jogosultságokkal kapcsolatban.

Az EESZT rendszerében elérhető funkció használata biztosítja, hogy a törvényes képviselő is megtekinthesse a Lakossági portál funkcióin keresztül a képviselt személy adatait, eProfilját és egészségügyi dokumentumait (leleteit, vizsgálati lapjait, zárójelentéseit), kiválthassa eReceptjeit. 

A törvényes képviselet rögzítését minden esetben (14 éven aluli gyermeknél, szülői felügyelet vagy gyámság esetén, gondnokként) a Kormányablakban kell kezdeményezni, a törvényes képviselet igazolásával. 

 • Hol és hogyan lehet bejelenteni a törvényes képviseleti jogosultságot?

  Az arra jogosult személyek a Kormányablakban személyazonosítás után a törvényes képviselet rögzítése iránti kérelem benyújtásával, a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló okirat egyidejű bemutatásával kérhetik rögzíteni a törvényes képviseleti jogosultságot az EESZT-ben. • Gyámként hogyan tudom rögzíteni az EESZT-ben, hogy a gyámságom alatt álló személy eReceptjeit kiválthassam és Lakossági Portál fiókjának funkcióit elérhessem?

  Az arra jogosult személyek a Kormányablakban személyazonosítás után a törvényes képviselet rögzítése iránti kérelem benyújtásával, a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló okirat (a gyámhatóság határozata gyám kirendeléséről) egyidejű bemutatásával kérhetik rögzíteni a törvényes képviseleti jogosultságot az EESZT-ben. • Gondnokként hogyan tudom rögzíteni az EESZT-ben, hogy a gondnokságom alatt álló személy eReceptjeit kiválthassam és Lakossági Portál fiókjának funkcióit elérhessem?

  Az arra jogosult személyek a Kormányablakban személyazonosítás után a törvényes képviselet rögzítése iránti kérelem benyújtásával, a törvényes képviseleti jogosultságot igazoló okirat (a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésről szóló ítélete) egyidejű bemutatásával kérhetik rögzíteni a törvényes képviseleti jogosultságot az EESZT-ben. • Kiskorú gyermekem eReceptjeit hogyan válthatom ki?

  Amennyiben szülői felügyeleti jogosultsága fennáll, törvényes képviselőnek minősül. Ezen minőségének EESZT-ben történő rögzítése után a patikában elegendő megadnia gyermeke TAJ-számát, és a gyógyszerész a korábban megadott személyes adatai alapján azonosítja Önt az EESZT rendszerében és átadja az ellátott számára felírt készítményt.

   

  TAJ-szám alapján történő eRecept kiváltás (veszélyhelyzet időtartama alatt):

  44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 20/D. § (1) - A 20/A. §-ban foglaltaktól eltérően a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás és az EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultság nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.

  (2) A gyógyszer kiadója az (1) bekezdés szerinti adatokat elektronikusan rögzíti. • Az előzőekben említett eljárásokért illetéket, díjat kell-e fizetni? Amennyiben nem, milyen jogszabály alapozza meg a költségmentességet?

  A vonatkozó jogszabályok nem írnak elő díjfizetési kötelezettséget. Az eljárás illetékmentes, hiszen nem tartozik az Illetéktörvény hatálya alá. • Amennyiben a bíróság a gondnokság alá helyezést megszünteti, de a gondnok a képviselet EESZT-ből törlését nem kéri, ki jogosult ez eljárás kezdeményezésére?
  A képviseleti jogosultság az ítélet ismeretében kerül rögzítésre, amelyben megjelölésre kerül a felülvizsgálat időpontja. Ez az időpont kerül megadásra a képviseleti jogosultság megszűnésének időpontjaként. Amennyiben a felülvizsgálat során a gondnokság alá helyezést megszünteti a bíróság, a volt gondnokolt és a volt törvényes képviselő, valamint az általuk az eljárásra meghatalmazott személy jelentheti be a megszűnést.
   
  Amennyiben új gondnok kerül kijelölésre, a törvényes képviselő személyében bekövetkezett változásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


 • A gyermek nagykorúvá válása esetén lehetőség van-e arra, hogy a szülő és a gyám esetében rögzített törvényes képviseleti jogosultság automatikusan - külön kérelem nélkül - törlésre kerüljön, hiszen ez a jog a gyermek 18 éves koráig illeti meg őket?

  Igen, a Kormányablakban a törvényes képviselet rögzítése során a nagykorúvá válás időpontja kerül megadásra a képviseleti jog gyakorlásának végső időpontjaként, így a beállított időpont leteltével a jogosultság automatikusan megszűnik. • A gyám halála/felmentése esetén ki kérheti a törlést? Az újonnan kirendelt gyám, vagy a gyámhatóság jogosult-e erre?

  Gyám halála illetve felmentése esetén új gyám -illetve hiányában az eseti gyám - kerül kinevezésre, aki mint a képviseleti jogosultság gyakorlója saját képviseleti jogosultságának rögzítése mellett kéri az előző (elhunyt/felmentett) gyám képviseleti jogának törlését. A törvényes képviselő helyett a Ptk. általános szabályai alapján az általa az eljárásra meghatalmazott személy is eljárhat. • Előfordulhat olyan eset, hogy a szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, ilyen esetben a másik (törvényes képviseleti jogot gyakorló) szülő kérheti-e a jogosultság törlését?

  Mivel a szülői felügyelet alatt álló gyermek ilyen jognyilatkozatot önállóan nem tehet, törvényes képviselőjeként a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő jelentheti be a másik szülő képviseleti jogának megszűnését. A törvényes képviselő helyett a Ptk. általános szabályai alapján az általa az eljárásra meghatalmazott személy is eljárhat. • Milyen okiratot kell a kérelemhez csatolni EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság törléséhez?
  A törvényes képviseleti jogosultság megszűnését igazoló okiratot szükséges csatolni, amely:
   

  Szülői felügyeleti jog esetén:

  • a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítélet, amelyben megszüntetésre kerül a szülő felügyeleti joga
  • a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában hozott egyezségét jóváhagyó bírói végzés, amelyben kimondják a felügyeleti jog megszűnését
  Gyámság esetén a gyámság a következő esetekben szűnik meg, az ezeket igazoló okiratok a következők:
   
  • a gyámolt meghal: a gyámolt halotti anyakönyvi kivonata
  • a gyámolt szülői felügyelet alá kerül: a szülői felügyelet alá helyező határozat
  • a gyámolt eléri a nagykorúságot: ebben az esetben automatikusan megszűnik a törvényes képviseleti jogosultság

  Gondnokság esetén: a bíróság vonatkozó ítélete. • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság törlését ki kezdeményezheti?
  EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság törlését
  • a (volt) képviselt személy,
  • a (volt) törvényes képviselő valamint
  • az általuk az eljárásra meghatalmazott más személy kezdeményezheti.

   

  Hogyan kezdeményezhető EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság törlése?
   
  Az eljárásra jogosult személyek a következő iratok Kormányablakban történő beadásával kezdeményezhetik a jogosultság törlését:
   
  • az EESZT-ben rögzített törvényes képviselet törlésére irányuló kérelem űrlap (a vonatkozó iratmintát személyesen a Kormányablakban töltheti ki, vagy előzetesen letöltheti az EESZT Információs Portál felületéről),
  • a törvényes képviseleti jogosultság megszűnését bizonyító megfelelő okirat
  • és harmadik személy eljárása esetén az eljárásra adott meghatalmazás. Ezen meghatalmazás előzetesen megírandó és aláírandó, két tanú kézzel írt adataival és aláírásával ellátandó. A Információs Portál (e-egeszsegugy.gov.hu) és a Lakossági Portál (eeszt.gov.hu) felületen elérhető „Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése ügyében történő eljárásra” című iratminta használható, ám egyéb érvényes meghatalmazás is elfogadott.

   

  Mint változást, a képviseleti jogosultság megszűnését azonnal, de legkésőbb a változás időpontjától számított 8 napon belül be kell jelenteni.


 • Hogyan tudom bejelenteni a törvényes képviselő személyében bekövetkezett változást?

  A törvényes képviselő személyében és a képviselet státuszában bekövetkező bármely változást azonnal, de legkésőbb a változás időpontjától számított 8 napon belül be kell jelenteni. A bejelentés a régi (megváltozott) képviseleti jogosultság törlésével, majd az új képviseleti jogosultság rögzítésével tehető meg a Kormányablakban, a megfelelő igazolások bemutatásával. A változások bejelentésére a törvényes képviseleti jogosultság törlésére és rögzítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. • Mennyi időre szól a törvényes képviseleti jogosultság?
  A hatályos magyar jogszabályok alapján szülői felügyeleti jogosultság és gyám, mint törvényes képviselő által történő eljárás a képviselt személy 18. életévének betöltéséig lehetséges. Gondnok, mint törvényes képviselő EESZT-ben történő rögzítése a gondnokság alá helyezésről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől cselekvőképesség részleges korlátozása esetében maximum 5 évre, cselekvőképesség teljes korlátozása esetén maximum 10 évre rögzíthető. A gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálata iránti eljárás eredményét az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül be kell jelenteni.


 • Az eljáró ügyintéző miből tudja megállapítani, hogy az előtte megjelent szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette-e meg?
  Az ügyintéző kizárólag a neki bemutatott iratok alapján jár el.

 • Amennyiben a törvényes képviseleti jogot a szülő gyakorolja, milyen okiratot kell csatolnia a kérelemhez?

  Főszabály szerint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve házassági bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó. Amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését szükséges bemutatni. Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása szükséges, amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra került. • Mi a teendő, ha nem járulok hozzá, hogy gyermekemtől külön élő szülője kiválthassa eReceptjeit, hozzáférhessen egészségügyi adataihoz? Megtehetem?

  A házasság felbontása során a bíróság rendelkezik a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról mindkét szülő vonatkozásában. Amennyiben a bíróság döntése alapján az adott szülő igazoltan rendelkezik szülői felügyeleti joggal, a másik szülő nem tilthatja meg a törvényes képviseleti jog rögzítését, hozzájárulásról vagy tiltakozásról nem beszélhetünk. • Külön élő szülők szerezhetnek-e egyszerre törvényes képviseleti jogosultságot a kiskorú gyermek egészségügyi adatinak megtekintéséhez, eReceptjeinek kiváltáshoz?
  Mind az édesanya, mind az édesapa vonatkozásában egymástól függetlenül áll fenn a szülői képviseleti jogosultság, amelyből következően mindkét félnek külön-külön kérnie kell törvényes képviseleti jogának EESZT-ben történő rögzítését, amennyiben mindketten gyakorolni kívánják a kapcsolódó jogosultságokat.
   
  A jogosultság igazolásához házastársak esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonata szükséges.
   
  Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt indított per illetve házassági bontóper esetén a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére hozott bírósági ítélet csatolandó. Amennyiben a felek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése tárgyában egyezséget kötöttek, a bíróság jóváhagyó végzését szükséges bemutatni. Szülői felügyeletet visszaállító bírósági határozat csatolása szükséges, amennyiben korábban megszüntetett szülői felügyeleti jog visszaállításra került.
   
  A Kormányablakban történő eljáráshoz nem feltétlenül szükséges mindkét szülőnek megjelennie, az eljárásra meghatalmazást adhatnak egymásnak. Így a megjelenő szülő saját- és meghatalmazottként a másik fél törvényes képviseleti jogát is kérheti rögzíteni a megfelelő, jogosultságot igazoló okiratok bemutatását követően.


 • Hogyan férhetek hozzá kiskorú gyermekem egészségügyi adataihoz?

  Amennyiben az EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultsággal rendelkezik, úgy Lakossági Portálján keresztül hozzáférhet gyermeke bizonyos EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz és helyette, nevében digitális önrendelkezési nyilatkozatot is tehet. Ezt a felületre történő belépést követően gyermeke TAJ-számának kiválasztásával teheti meg. • Milyen lehetőségeket biztosít az EESZT a törvényes képviseleti jogosultság rögzítését követően?
  A képviseleti jogosultság rögzítését követően a képviselő jogosulttá válik a képviselt személy:
   
  • eReceptjeinek kiváltására (a nem elektronikus receptek kiváltásához továbbra is a papír alapú vény felmutatása szükséges a patikában) és
  • a Lakossági Portál által biztosított funkciók eléréséhez. A képviselt személy bizonyos EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz hozzáférhet és helyette, nevében digitális önrendelkezési nyilatkozatot is tehet. Ezt a belépést követően a képviselt személy TAJ-számának kiválasztásával teheti meg. A törvényes képviselő elektronikus úton nem, kizárólag Kormányablakban adhat a képviselt személy nevében meghatalmazást.
  Felhívjuk figyelmét, elektronikus recept törvényes képviselő által történő kiváltása kizárólag az EESZT-ben rögzített képviseleti jogosultság elektronikus úton történő ellenőrzése után lehetséges, a képviseleti jogosultságot igazoló papír alapú dokumentum felmutatása nem fogadható el.


 • Ki kérheti rögzíteni a törvényes képviseleti jogosultságot?
  A jogosultság rögzítése kizárólag személyes megjelenés útján történhet bármely Kormányablaknál. A jogosultság rögzítése ügyében eljárhat:
   
  - Szülői felügyelet vagy gyámság alatt álló korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14. életévét már betöltött, de 18 év alatti személy)
  - Gondnokság alatt álló, cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy
  - Törvényes képviselő,
  - Az előzőekben felsorolt személyek által az eljárásra meghatalmazott más személy (harmadik személy). Ezen meghatalmazás előzetesen megírandó és aláírandó, két tanú kézzel írt adataival és aláírásával ellátandó. Az Információs Portál felületen és a Lakossági Portál felületen elérhető „Meghatalmazás képviseleti jogosultság EESZT-ben való rögzítése ügyében történő eljárásra” című iratminta használható, ám egyéb érvényes meghatalmazás is elfogadott.


 • Mit jelent a törvényes képviseleti jogosultság?

  Törvényes képviseleti jogosultság illeti meg

  - a szülői felügyeleti jogot gyakorló személyeket
  - a gyámokat
  - valamint a gondnokokat.

  A törvényes képviselő az általa képviselt személy helyett jogszabály alapján jogosult eljárni.