MyEESZT alkalmazás - Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2023.03.24-től visszavonásig.
 

A tájékoztató tartalma

Adatkezelő jelen formában tájékoztatja a Felhasználókat mint Érintetteket a myEESZT mobilalkalmazás kapcsán megvalósuló adatkezelésekről. A myEESZT alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) az alábbi funkciókkal rendelkezik, a technikai lehetőségek és a kipublikált változat függvényében: 

 

 • Bejelentkezés
 • Digitális Covid-igazolványok
 • Dokumentumok
 • Receptek
 • Időpontok
 • Token generálás
 • Értesítések
 • Kedvencek

Az Általános Felhasználási Feltételekben rögzítettek szerint a funkciók használata bejelentkezéshez kötött, amely 3 módon történhet. 

 

Az Általános Felhasználási Feltételek elérhetők: https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem/myeeszt

 

Adatkezelő mint egyben az EESZT működtetője és az EESZT-ben tárolt adatok adatkezelője az Alkalmazás egyes megjelölt funkciói kapcsán többlet adatkezelést nem végez, csupán az EESZT-ben szereplő adatok visszamutatása / a funkció használata során megadott adatok EESZT-ben rögzítése történik.

Jelen tájékoztató tehát nem tartalmazza az EESZT-ben történő adatkezelések részletes ismertetését.

Az EESZT adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem

 

 

Fogalmak

 

Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Érintett/Felhasználó:

Az Alkalmazást használó természetes személy.

 

EESZT:

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (https://www.eeszt.gov.hu/).

 

Adatkezelés:

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Az érintett hozzájárulása:

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Egészségügyi adat:

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 

 

Jelen tájékoztató által használt fogalmak összhangban vannak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásainak fogalmaival.

 
 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS AZ ADATKEZELÉS HELYE


Az Adatkezelő adatai:

Belügyminisztérium

Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu

Telefonszám: (+36 1) 441-1000

Weboldal: https://www.kormany.hu/belugyminiszterium/

Az adatvédelmi tisztviselő adatai:

Név: Dr. Tarczi-Ábrahám Dominika Erika 

E-mail: dominika.abraham@bm.gov.hu

Az adatkezelés helye: Magyarország.

 

Az Alkalmazás használatával, az elérhető funkciókkal, a bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelések tekintetében az adatok kezelője a Belügyminisztérium.

A myEESZT mobilalkalmazás célja és sajátossága, hogy a megfelelő személyazonosítással történő belépést követően elérhetővé válnak az adott személyhez kapcsolódó EESZT-ben tárolt egyes adatok, valamint az Alkalmazás funkcióinak használata során megadott adatok is szinkronizálásra kerülnek az EESZT rendszerével (ld. 5. pont).

Adatkezelő mint egyben az EESZT működtetője és az EESZT-ben tárolt adatok adatkezelője az Alkalmazás egyes megjelölt funkciói kapcsán többlet adatkezelést nem végez, csupán az EESZT-ben szereplő adatok visszamutatása / a funkció használata során megadott adatok EESZT-ben rögzítése történik.

Az EESZT adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem


 

ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

Az Alkalmazás üzemeltetése érdekében a Belügyminisztérium mint Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ESZFK)

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép. 1. em

Fax szám: +3687580053

Telefonszám: +3687580054

E-mail cím: iroda@eszfk.hu

Honlap: https://www.eszfk.hu
 

A myEESZT alkalmazás informatikai megvalósítását, működésének kereteit az ESZFK biztosítja, így az ESZFK minősül az Általános Felhasználási Feltételekben is nevesített Szolgáltatónak.

Az ESZFK az EESZT üzemeltetési, alkalmazásüzemeltetési, fejlesztési és ügyfélszolgálati feladatait látja el a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet szerint.

Az érintett adatokkal kapcsolatban az irányadó magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokkal összhangban jár el.
 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Cím: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.

Postacím: 1389 Budapest, Pf. 133.

Telefon: (+36 1) 459-4200,

E-mail cím: info@nisz.hu

Honlap: http://www.nisz.hu

A NISZ Zrt. mint adatfeldolgozó feladatait az EESZT üzemeltetőjeként, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján végzi.

 

AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, KEZELT ADATOK KÖRE ÉS A MEGŐRZÉSI IDEJE

Az Alkalmazás használatával, a bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelések tekintetében az adatok kezelője az ESZFK mint az EESZT működtetője.

A myEESZT mobilalkalmazás célja és sajátossága, hogy a megfelelő személyazonosítással történő belépést követően elérhetővé válnak az adott személyhez kapcsolódó EESZT-ben tárolt egyes adatok, valamint az Alkalmazás funkcióinak használata során megadott adatok is szinkronizálásra kerülnek az EESZT rendszerével.


Bejelentkezés:

Az Alkalmazás telepítése érdekében a Felhasználónak nem szükséges rögzítenie egyetlen személyes adatát sem, ám az Alkalmazás használata bejelentkezéshez kötött.

Az Alkalmazásban elérhető információk az EESZT-ben tárolt adatokra támaszkodnak, azok lekérdezése TAJ-számmal vagy személyazonosítóval történik.

A bejelentkezéshez az Adatkezelési tájékoztató és az Általános Felhasználási Feltételek elfogadása után első lépésben a teljes funkcionalitás eléréséhez a Felhasználónak a Központi Azonosítási Ügynök (melynek elődje az Ügyfélkapu, a továbbiakban KAÜ) belépési adataival azonosítania kell magát. A funkciók használata során a vonatkozó adatok EESZT-ből történő lekérdezése ezzel a TAJ-számmal vagy személyazonosítóval fog történni.

 

Bejelentkezés Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) használatával történő azonosítással
 

Kezelt személyes adatok típusa

Adatkezelés célja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Adatkezelés jogalapja

név

TAJ-szám,

születési dátum,

Az alkalmazások egyedi azonosítása, illetéktelen hozzáférések kizárása, az esetleges hibajelzések kezelése.

A regisztráció törléséig, melyet a felhasználó az EESZT Lakossági Portálon keresztül végezhet el a „Mobilalkalmazások” menüpont alatt, illetve a mobil alkalmazásból történő kilépése is törli a regisztrációs adatokat.

Közérdekű feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek. e)]

 

 

Az Alkalmazásba történő bejelentkezés része a regisztráció. A bejelentkezéshez első lépésben a Felhasználónak vagy a KAÜ-s belépési adataival azonosítania kell magát vagy személyazonosítójával és születési dátumával. A Digitális Covid-igazolványokra vonatkozó adatok EESZT-ből történő lekérdezése a TAJ-számmal fog történni.

Az eszközazonosító egy, a mobileszközre telepített alkalmazás által generált, az eszköz-alkalmazás párosra vonatkozó egyedi azonosító.

Az első bejelentkezéskor megadott TAJ-számhoz vagy személyazonosítóhoz rendeli a rendszer az Alkalmazást az alábbi célból és feltételek mellett.

Kezelt személyes adatok típusa

Adatkezelés célja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Adatkezelés jogalapja

TAJ-szám vagy személyazonosító

Eszközazonosító

Az alkalmazások egyedi azonosítása, illetéktelen hozzáférések kizárása, az esetleges hibajelzések kezelése.

A regisztráció törléséig melyet a felhasználó az EESZT Lakossági Portálon keresztül végezhet el a „Mobilalkalmazások” menüpont alatt, amennyiben KAU-vel bejelentkezett be, illetve a mobil alkalmazásból történő kilépése is törli a regisztrációs adatokat.

Közérdekű feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek. e)]

 


Digitális Covid-igazolványok:

Az Alkalmazás az érintett azonosítását követően az EESZT-ből lekérdezett adatok alapján tehát igazolja:

 • az Uniós oltási igazolványra,
 • az Uniós tesztigazolványra és
 • az Uniós gyógyultsági igazolványra (a továbbiakban együttesen: Digitális Covid-igazolványok) vonatkozó érintetti adatokat.

 

Az Adatkezelő Alkalmazással összefüggő adatkezelései a következőképpen valósulnak meg.
 

Az uniós digitális Covid-igazolványok rendszere a Covid19-cel kapcsolatos három különböző jellegű igazolványt foglal magában: oltási igazolványt, tesztigazolványt és gyógyultsági igazolványt. Az Uniós digitális Covid-igazolványokkal kapcsolatos adatkezelések az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/953 Rendelete (2021. június 14.) Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló rendelet rendelkezései szerint lettek kialakítva.

 

I. Uniós oltási igazolvány megjelenítése érdekében kezelt adatok


Az Alkalmazás „Uniós oltási igazolvány” menüpontjában a Felhasználó információkat találhat arra vonatkozóan, hogy oltottságát az Európai Unió országaiban igazolja.

A Felhasználó bármikor be-, és kikapcsolhatja az egyszerűsített belépést. Az egyszerűsített belépés bekapcsolása esetén az Alkalmazás eltárolja a korábban letöltött „Uniós oltási igazolvánnyal” kapcsolatos adatokat és a Felhasználó internet-kapcsolat nélkül is meg tudja tekinteni az itt szereplő információkat. Az egyszerűsített belépés bekapcsolása nélkül az Alkalmazás csak a TAJ számot tárolja.

Az adatkezelés ezekben az esetben az alábbiak szerint alakul:

Kezelt személyes adatok típusa

Adatkezelés célja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Adatkezelés jogalapja

TAJ-szám

 

Uniós oltási igazolvány megjelenítése.

Az Alkalmazás a TAJ-számot addig tárolja, ameddig a Felhasználó ki nem jelentkezik az Alkalmazásból, vagy törli az Alkalmazást.

Közérdekű feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek. e)]

név;

születési idő;

egyedi igazolványazonosító;

célzott betegség, vagy kórokozó;

oltóanyag, vagy profilaxis;

oltóanyagtermék neve;

oltóanyag forgalomba hozatali engedély jogosultja vagy oltóanyag gyártója;

dózis sorszáma;

oltás időpontja;

oltás tagállama;

igazolvány kibocsátója

Uniós oltási igazolvány megjelenítése offline módban.

Az Alkalmazás a TAJ-számon kívüli további adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, így az egyszerűsített belépés kikapcsolásáig tárolja.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a), valamint GDPR 9. cikk (2) bek. a)]

 

 

II. Uniós tesztigazolvány megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

 

Az Alkalmazás „Uniós tesztigazolvány” menüpontjában a Felhasználó információkat találhat arra vonatkozóan, hogy milyen Covid19 teszt(ek) kerültek rögzítésre.

A Felhasználó bármikor be-, és kikapcsolhatja az egyszerűsített belépést. Az egyszerűsített belépés bekapcsolása esetén az Alkalmazás eltárolja a korábban letöltött „Uniós tesztigazolvánnyal” kapcsolatos adatokat és a Felhasználó internet-kapcsolat nélkül is meg tudja tekinteni az itt szereplő információkat. Az egyszerűsített belépés bekapcsolása nélkül az Alkalmazás csak a TAJ számot tárolja.

Az adatkezelés ezekben az esetben az alábbiak szerint alakul:

Kezelt személyes adatok típusa

Adatkezelés célja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Adatkezelés jogalapja

TAJ-szám

 

Uniós tesztigazolvány megjelenítése.

 

 

 

 

Az Alkalmazás a TAJ-számot addig tárolja, ameddig a Felhasználó ki nem jelentkezik az Alkalmazásból, vagy törli az Alkalmazást.

Közérdekű feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek. e)]

név;

születési idő;

egyedi igazolványazonosító;

célzott betegség, vagy kórokozó;

teszt típusa;

teszt neve;

teszt gyártója;

mintavétel dátuma és időpontja;

teszt eredménye;

tesztközpont, vagy a tesztet végző intézmény;

tagállam vagy harmadik ország, amelyben a tesztet elvégezték;

igazolvány kibocsátója

Uniós tesztigazolvány megjelenítése offline módban

Az Alkalmazás a TAJ-számon kívüli további adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, így az egyszerűsített belépés kikapcsolásáig tárolja.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a), valamint GDPR 9. cikk (2) bek. a)]

 

 

III. Uniós gyógyultsági igazolvány

 

Az Alkalmazás „Uniós gyógyultsági igazolvány” menüpontjában a Felhasználó információkat találhat arra vonatkozóan, hogy rögzítésre került-e Covid19 fertőzésből gyógyulás ténye.

A Felhasználó bármikor be-, és kikapcsolhatja az egyszerűsített belépést. Az egyszerűsített belépés bekapcsolása esetén az Alkalmazás eltárolja a korábban letöltött „Uniós gyógyultsági igazolvánnyal” kapcsolatos adatokat és a Felhasználó internet-kapcsolat nélkül is meg tudja tekinteni az itt szereplő információkat. Az egyszerűsített belépés bekapcsolása nélkül az Alkalmazás csak a TAJ számot tárolja. Az adatkezelés ezekben az esetben az alábbiak szerint alakul:

Kezelt személyes adatok típusa

Adatkezelés célja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Adatkezelés jogalapja

TAJ-szám

Uniós gyógyultsági igazolvány megjelenítése.

Az Alkalmazás a TAJ-számot addig tárolja, ameddig a Felhasználó ki nem jelentkezik az Alkalmazásból, vagy törli az Alkalmazást.

Közérdekű feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek. e)]

név;

születési idő;

egyedi igazolványazonosító;

betegség vagy kórokozó, amelyből a birtokos felgyógyult;

birtokos első pozitív NAAT-tesztje eredményének dátuma;

mintavétel dátuma és időpontja;

tagállam vagy harmadik ország, amelyben a tesztet elvégezték;

igazolvány kibocsátója;

Igazolvány érvényességi idejének kezdőnapja;

igazolvány érvényességi idejének utolsó napja

Uniós gyógyultsági igazolvány megjelenítése offline módban.

Az Alkalmazás a TAJ-számon kívüli további adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, így az egyszerűsített belépés kikapcsolásáig tárolja.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a), valamint GDPR 9. cikk (2) bek. a)]

 

 

Dokumentumok

 

Felhasználó az alkalmazás keretein belül hozzáférhet a korábbi ellátásai során keletkezett dokumentumokhoz. Az elmúlt egy hónap dokumentumai jelennek meg dinamikusan, valamint azok az egy hónapnál régebbi dokumentumok is, amelyeket a felhasználó megtekintett és így a készülékén lokálisan mentésre kerültek.

A dokumentumok tárolása az egyszerűsített belépés kikapcsolásáig vagy alkalmazásból történő kijelentkezésig történik.

Adatkezelő mint egyben az EESZT működtetője és az EESZT-ben tárolt adatok adatkezelője az Alkalmazás ezen funkciója kapcsán többlet adatkezelést nem végez, csupán az EESZT-ben szereplő adatok visszamutatása történik.

Az EESZT adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem

 

Receptek

 

Felhasználó az alkalmazás keretein belül hozzáférhet a korábbi ellátásai során részére felírt érvényes receptekhez.

Az alkalmazás lehetőséget biztosít a Felhasználónak, hogy – több recept kiválasztását követően – az alkalmazás által generált QR használatával egyszerre kiválthassa a kiválasztott recepteket, a QR kódnak gyógyszertárban történő bemutatásával. A QR kód addig látható, amíg az alkalmazásban el nem navigál a QR kód generálás recept kiváltás oldalról.

Adatkezelő mint egyben az EESZT működtetője és az EESZT-ben tárolt adatok adatkezelője az Alkalmazás ezen funkciója kapcsán többlet adatkezelést nem végez, csupán az EESZT-ben szereplő adatok visszamutatása és EESZT rendszerrel való szinkronizációja történik.

Az EESZT adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem

 

Időpontfoglalás

Az Alkalmazás az aktuális napi, illetve a jövőbeni időpontokat jeleníti meg, illetve új foglalásra is lehetősége nyílik egészségügyi szolgáltató (intézmény), földrajzi terület valamint eBeutaló alapján a  szabad időponttal rendelkező rendelésekre köz- és magánfinanszírozott intézményekhez egyaránt. A foglalást a naptárhoz is hozzáadhatja. A művelet során hozzáférésre van szükségünk a készülék naptárához, amelyből az alkalmazás nem gyűjt személyes adatot.

Kezelt személyes adatok típusa

Adatkezelés célja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Adatkezelés jogalapja

e-mail cím vagy

telefonszám

 

Az időpontfoglalás EESZT-ben történő rögzítése.

Az Alkalmazás az időpontfoglalással kapcsolatos adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

Az időpontfoglalás során megadott személyes adatok rögzítésre kerülnek az EESZT-ben, amelyet követően a hozzájárulás a foglalt időpont törlésével vonható vissza, a kapcsolódó értesítésekkel (ld. jelen tájékoztató 5.6. pont) egyetemben.

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a), valamint GDPR 9. cikk (2) bek. a)]

 

Értesítések

Az EESZT értesítéseket küldhet a Felhasználó készülékére.

Az értesítések - azok megnyitásától függetlenül - egy hónapig kerülnek tárolásra.

Értesítés érkezhet:

 • az időpontfoglalásról,
 • az időpontfoglalás törléséről, illetve
 • a foglalt időpont közeledtéről.

Az időpontfoglalás kapcsán, amennyiben adott meg e-mail címet a foglaláskor, az EESZT e-mail értesítést is küld a megadott e-mail címre. Az így megadott e-mail cím kezelése az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig történik, amely foglalt időpont törlésével eszközölhető.

A mobileszközre érkező ún. „push értesítéseket” a Felhasználó az eszközén letilthatja, ettől függetlenül az Értesítések menüpont alatt megtekinthetőek maradnak az érkezett üzenetek.

 

Token generálása

 

Az Alkalmazás útján generált, 1 percig érvényes token (egyedi számsor) felhasználásával léphet be a Felhasználó az EESZT Lakossági Portál időpontfoglaló felületére.

 

Kedvencek

 

A Felhasználó kedvencek közé kigyűjtheti a már általa megtekintett Digitális Covid-igazolásokat, dokumentumokat és recepteket. Amennyiben az eredeti, már megtekintett dokumentumot a készülékéről törli, úgy azok a Kedvencek funkción keresztül sem elérhetőek el a továbbiakban.

Adatkezelő mint egyben az EESZT működtetője és az EESZT-ben tárolt adatok adatkezelője az Alkalmazás ezen funkciója kapcsán többlet adatkezelést nem végez, csupán az EESZT-ben szereplő adatok visszamutatása történik.

Az EESZT adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://e-egeszsegugy.gov.hu/adatvedelem

 

ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

A Felhasználókat mint érintetteket megillető jogokat az Adatkezelő alábbiak szerint biztosítja.

A Felhasználó jogait az EESZT rendszerre vonatkozó szabályok szerinti módokon gyakorolhatja személyesen bármely Kormányablakban vagy elektronikusan a megfelelő, dedikált iForm elektronikus űrlap benyújtásával.

 

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

 

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog 

 

Az érintett kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal.
 

Törléshez való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
   

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezeléshez az érintett hozzájárult, vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta az adatkezeléshez, vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Érintett jogosult, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken, vagy közérdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival szemben, vagy amelyek jogi előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

 

 

Kérelem teljesítésének határideje

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshetők az Adatkezelő munkatársai az ESZFK Ügyfélszolgálat útján. Az érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Az érintett a GDPR az Info.tv., valamint a Ptk. alapján továbbá a:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf. 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; https://www.naih.hu) fordulhat vagy
Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

ADATBIZTONSÁG

 

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Adatkezelő gondoskodik a módosított Adatkezelési Tájékoztatót elérhetővé és megismerhetővé tenni az érintettek számára.